Σημειώσεις εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου Android το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατέθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου Android

Δείγμα σημειώσεων